Prezenční školení řidičů Praha

Úvod

Výhody prezenčního školení řidičů proti E-learningovým kurzům.

 • Lektor se nezdržuje opakováním toho, co všichni účastníci školení již dávno znají, ale zaměřuje vždy na konkrétní a aktuální problematiku z hlediska novel zákonů, vyhlášek a odborných studií předních odborníků v oboru.
 • Během školení je možné kdykoliv přejít k diskuzi o tom, co všechny účastníky zajímá.
 • Firma si může sama určit, čemu se na školení nejvíce věnovat z hlediska specifiky jejího zaměření
 • Psaní testů z pravidel silničního provozu již nepodléhají ani řidiči školení na tzv. "PROFESNÍ OSVĚDČENÍ", tudíž psaní testů je i u řidičů – referentů v rámci E-learningového kurzu jen ztrátou času, který lze daleko lépe využít v hodnotné diskuzi. Pravidelné ověřování znalostí ze strany zaměstnavatele přeci probíhá kdykoliv během výkonu práce a není potřeba se tím zdržovat jen jednou za rok v rámci školení.
 • Školení řidičů ON LINE je sice rychlé a organizačně jednoduché, ale řidič si z něj mnoho neodnese.
 • U lektora s vysokým stupněm vzdělání v oboru a dlouholetou praxí je záruka, že své zkušenosti přenáší přímo na řidiče, což má nesporně velký vliv na jeho bezpečnou jízdu.

Právní výklad inspektorátu bezpečnosti práce ke školení řidičů a jakou formou se má školení řidičů provádět?

 • Povinnost provádět školení řidičů vyplývá ze Zákoníku práce.
 • Školení řidičů má za cíl informovat o změnách v zákonech a v diskusi zodpovědět dotazy.

 

Zákoník práce - Zaměstnavatel je povinen:

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

 • Opakování - vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno. V Zákoníku práce je řízení motorového vozidla zařazeno v kategorii tzv. nebezpečných činností a tudíž by se mělo provádět analogicky se zákonem č.247/2000 Sb. (374/2007 Sb.) – tedy 1x v každém kalendářním roce.
 • Školení má být prováděno v prostorách, kde vybavení umožní posluchačům dělat si písemné poznámky a lektorovi použít potřebné didaktické pomůcky. Z tohoto důvodu má být školení řidičů zahrnuto do systému vzdělávání zaměstnanců k udržování a obnovování kvalifikace jednotlivých řidičů, který umožňuje výkon sjednané práce v souladu s odst. 1 § 230 (ZP).
 • Povinnost zúčastnit se školení řidičů vyplývá ze zákona č.262/2006 Sb. Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů - a týká se všech osob, které fyzicky řídí vozidlo za účelem plnění pracovních povinností. Z výše uvedeného plyne, že je ve vlastním zájmu zaměstnavatele zprostředkovat svým zaměstnancům pravidelné školení.
 • Zákon v tomto případě nestanovuje, jaký doklad řidič obdrží po takto absolvovaném školení a zda podléhá přezkoušení.
 • Povinnost zaměstnavatele „Pravidelně ověřovat znalosti zaměstnanců“ lze provést i v rámci školení a firma obdrží originál prezenční listiny o provedeném školení řidičů pro případnou kontrolu ze strany inspektorátu BOZP, případně pro jednání s pojišťovnou v případě nehody a škody.
 • Každý účastník obdrží potvrzení o proškolení, kde je vyznačeno datum školení a kde má také kontakt, aby mohl využít NONSTOP linku +420608317214 v případě vážného přestupku, nebo dopravní nehody.

Každý účastník obdrží v ceně školného

 • Aktuální výukové materiály v elektronické podobě.
 • Odkazy na internetové zdroje informací
 • Legitimaci, kde je vyznačena firma, která školení provedla
 • Dále je zde uvedeno telefonní číslo linky tísňového volání, datum proškolení a veškeré kontakty na školitele.

Učitelské osvědčení

ucitelske-opravneni-1 ucitelske-opravneni-2