Řízení vozidla a bezpečnost práce

V novém zákoníku práce 262/2006 Sb. je povinnost zaměstnavatele zajistit školení uvedena v odst. 2 § 103.

Citace: § 133 Povinnosti zaměstnavatele

(1) Zaměstnavatel je povinen

a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis 24c),

c) zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem 24c) vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze,

d) sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním a účastnit se lékařských preventivních prohlídek a mimořádných preventivních prohlídek v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 24c) nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,

e) zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.


U řidičů všech vozidel se již neprovádí přezkoušení pomocí testů.


Podle nového zákoníku práce (ZP) č. 262/2006 Sb. § 349 odst. 1 patří dopravní předpisy tedy i zákon o provozu na pozemních komunikacích mezi právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměstnanec, který se souhlasem zaměstnavatele řídí vozidlo zaměstnavatele nebo jiné vozidlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a způsobí dopravní nehodu, porušením zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, při které dojde k jeho zranění, bude se jednat o pracovní úraz zaviněný porušením předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Za pracovní úraz se podle (ZP) § 380 odst. 2 považuje také úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Za pracovní úraz se však nepovažuje úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět viz. odst. 3 § 380 (ZP).

Za škodu vzniklou pracovním úrazem zaměstnance se podle (ZP) § 367 odst. 1 písm a) zaměstnavatel zprostí odpovědnosti zcela, když může prokázat, že tento zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány.

Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno.

Aby školení řidičů podle zákoníku práce mohlo zdokonalovat odbornou způsobilost řidičů, měl by zaměstnavatel zajistit každoroční proškolení zaměstnanců, kteří řídí vozidlo, přestože v (ZP) § 103 odst. 3 je pouze obecně stanoveno, že školení musí být pravidelně opakováno, pokud to vyžaduje povaha rizika a jeho závažnost. Zde je potřebné vycházet z nařízení zák. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který nařizuje u tzv. „vyšších“ kategorií vozidel (BUS a nákladní vozidla nad 3 500 kg celkové hmotnosti) provádět školení řidičů max. v intervalu jednoho roku . Nyní již není zakončeno přezkoušením.

Jelikož se všichni tito řidiči pohybují při plnění pracovních povinností ve stejném silničním provozu, vztahují se na ně i stejné právní předpisy.

Pokud zaměstnavatel dá zaměstnanci souhlas k užití vozidla, bez ohledu na to, jestli se bude jednat o vozidlo služební nebo vozidlo zaměstnance, je povinen zajistit zaměstnanci školení a určit jeho obsah, způsob ověřování znalostí zaměstnance, vést dokumentaci o provedeném školení a stanovit lhůty, ve kterých má být školení pravidelně opakováno, jak vyplývá z odst. 2, 3 § 103 (ZP).

Školení by mělo být prováděno v prostorách, kde vybavení umožní posluchačům dělat si písemné poznámky nebo vyplnit testy k ověření jejich znalostí a lektorovi umožní použít potřebné didaktické pomůcky. Proto má být školení řidičů zahrnuto do systému vzdělávání zaměstnanců k udržování a obnovování kvalifikace, který umožňuje výkon sjednané práce v souladu s odst. 1 § 230 (ZP).

Zde jsou stanoveny širší povinnosti zaměstnavatele než doposud. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců v souladu s písm. e) § 302 (ZP). Zaměstnanec podle (ZP) § 106 odst. 1 má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. Podle (ZP) § 106 odst. 4 písm. a) je zaměstnanec povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně ověření svých znalostí.

Také je povinen podle (ZP) § 301 písm. c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané a podle (ZP) § 230 odst. 2 je povinen prohlubovat si kvalifikaci k výkonu sjednané práce.

Doplňující informace z hlediska povinnosti zaměstnavatele při souhlasu použít při plnění prac. Povinností motorové vozidlo.

Podceňování rizika při řízení vozidla je například zřejmé ze situace, kdy při dopravní nehodě kterou řidič nezavinil, dojde k jeho zranění popřípadě ke zranění spolujezdce, a bude možné prokázat, že by k jejich zranění nedošlo, pokud by splnili povinnost stanovenou zákonem o provozu na pozemních komunikacích v § 6 odst. 1 písm. a) nebo § 9 odst. 1 písm. a) být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, bude se zřejmě jednat o pracovní úraz zaviněný porušením předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s odst. 1 § 349 (ZP).

Zákonné pojištění a jeho kontrola:

Pokud zaměstnavatel dá souhlas zaměstnanci, aby užil vlastní nebo jiné vozidlo, a nese tak odpovědnost za jeho zdraví ale i škodu na vozidle, je třeba, aby zkontroloval, zda na toto vozidlo bylo sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo zda nedošlo k jeho zániku podle zákona č 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, povinnost sjednat havarijní pojištění není stanovena žádným právním předpisem a je na rozhodnutí zaměstnavatele, jaké podmínky stanoví pro užívání vozidla.Dále zda má platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly podle zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Viz zák. 361/2000 Sb. resp. Zák. 465/2006 Sb. "Provozovatel vozidla"

§ 10 - Povinnosti provozovatele vozidla
(1) Provozovatel vozidla nesmí

a) přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, 2)
ad. Právní předpis 2 (2, 2a.)

2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

2a) § 48 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.